درباره من

کار و تحقیق در امر تولید ، وابسته به صنعت چاپ از سال هفتاد و هفت /// مشاوره در  امور بسته بندی و فرم های مربوطه به آن /// استفاده حرفه ای از سیستم های نرم افزاری گروه معظم Adobe /// استفاده حرفه ای از سیستم های نرم افزاری گروه معظم Esco /// مدیریت راهبردیِ رنگ در گردش کار چاپ /// کسب گواهینامه معتبر از گروه آموزشی PrintPromotion /// مدیر و مشاور هنری مجلات و کانون های معتبر تبلیغاتی /// استاد دانشگاه واحد چاپ ماشینی /// مدرس دوره ی چاپ و دانش پیش از چاپ در  مدرسه ویژه
Designed by Sitekade.com