درباره سایت

در حال حاضر هدف این پایگاه ، انتقال اطلاعات در زمینه مسایل پیش از چاپ ، مدیریت گردش کار و نظارت دقیق بر چاپ افست می باشد . امید است تا بتوانم قدمی در راه آموزش این رشته از صنعت بردارم .
Designed by Sitekade.com